واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1749
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
non-Newtonian fluid flow
شارش شاره‌ای که در آن تنش با آهنگ تغییر شکل متناسب نیست
← جریان ناهمسو
leakage flow
جریانی از ماده که از لقی بین پرۀ ماردان (screw) و سیلندر می‌گذرد متـ . جریان نشتی 2
شارش شاره‌ای که در آن تنش با آهنگ تغییر شکل متناسب است
شارش لایه‌ای پایا در یک مجرای بسته با طول بسیار که گرادیان فشار آن در طول لوله ثابت است
شارش خزشی شاره‌ای با گران‌روی بالا میان دو صفحة تخت با فاصلة بسیار کم
isentropic flow, homentropic flow
شارشی که آنتروپی آن در همة نقاط یکسان است
isoenergetic flow, homenergic flow, isenergic flow
شارشی که آنتالپی ویژة کل آن در همة نقاط یکسان است
شارش یک مایع که در آن هوا به‌صورت محلول یا مخلوط، به‌شکل حباب، وجود دارد
one-dimensional flow
شارشی که سرعت هر نقطة آن تابعی از یک مختصة مکانی است
افزاره‌ای در درون لوله، معمولاً به‌ شکل مارپیچ، برای مخلوط کردن جریان چند شاره
وسیله‏ای که آهنگ جریان شاره را در لوله‏ها اندازه‏گیری می‌کند
heat-loss flow meter, thermal mass flow meter
شارش‌سنجی که با سنجش میزان اتلاف گرما و تغییر دما در شارش گاز در درون لوله، آهنگ شارش جرمی آن را اندازه می‌گیرد
flow nozzle, nozzle flow meter
نوعی شارش‌سنج انسدادی برنولی که در آن از یک افشانک در مسیر جریان برای سنجش آهنگ شارش استفاده می‌شود
electromagnetic flow meter, mag meter, magnetic flow meter
شارش‌سنجی که با استفاده از میدان الکترومغناطیسی، آهنگ شارش شارة رسانا را در یک لوله اندازه می‌گیرد
شارش‌سنجی که در فرایند سنجش آهنگ شارش، انرژی شاره را افزایش می‌دهد
energy-extractive flow meter
شارش‌سنجی که در فرایند سنجش آهنگ شارش، انرژی شاره را کاهش می‌دهد
Bernoulli obstruction flow meter, head meter, variable-head flow meter
شارش‌سنجی که با ایجاد مانع در مسیر شاره آهنگ شارش را اندازه می‌گیرد
high shear rate rheometer
شارش‌سنجی که در سرعت‌های برشی بالا کار می‌کند
drag-force flow meter, drag-body flow meter, target flow meter
شارش‌سنجی که با اندازه‌گیری پسار وارد بر جسم غوطه‌ور در شاره، آهنگ شارش آن را می‌سنجد
نوعی شارش‌سنج که در آن آهنگ شارش یک مایع براساس شمار چرخش‌های یک چرخانة استوانه‌ای خارج از مرکز اندازه‌گیری می‌شود
شارش‌سنجی که آهنگ شارش را به‌شکل نشانک الکتریکی ارسال می‌کند
turbine flow meter, axial flow meter, propeller meter
شارش‌سنجی که آهنگ شارش شاره را ازطریق اندازه‌گیری سرعت پروانه‌ای که در مسیر حرکت شاره قرار دارد، می‌سنجد
orifice plate, orifice meter
نوعی شارش‌سنج انسدادی برنولی که در آن از یک روزنه در مسیر شارش برای سنجش آهنگ شارش استفاده می‌شود
نوعی شارش‌سنج مخروط‌صفحه که می‌توان با آن تنش عادی و برشی را اندازه‌گیری کرد
شارش‌سنجی که بر پایة اثر دوپلر و با استفاده از امواج صوت، سرعت و آهنگ شارش را اندازه‌ می‌گیرد
bypass flow meter, shunt flow meter
شارش‌سنجی که با اندازه‌گیری بخشی از جریان در مسیری انشعابی یا موازی با مسیر اصلی جریان شاره، آهنگ شارش را اندازه می‌گیرد
وسیله‌ای که آهنگ شارش گاز را در لوله‌ها اندازه‌ می‌گیرد
cone-and-plate rheometer, cone-and-plate viscometer, cone-plate rheometer, cone-plate viscometer
نوعی شارش‌سنج چرخان با دقت بسیار زیاد که در آن یک مخروط تندزوایه در مجاورت با یک صفحۀ تخت است، شیبِ مخروط کم و آهنگ برش و مقدار آن نیز، از روی صفحه تا بالای مخروط، تقریباً ثابت است