واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1749
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 65413
collection strategy
روش جمع‌آوری ذخایر وراثتی
grazing method
فن یا روش مدیریت چرا به‌منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده
← شیوۀ خوشنویسی
calligraphic style
طریق و اسلوب خوشنویسی متـ . شیوۀ خطاطی
regeneration method, reproduction method
یکی از شیوه‌های برش که در آن ردۀ سنی جدیدی به وجود می‌آید
pollarding system
قطع منظم جَست‌ها و شاخه‌های زائد تاج
یکی از روش‌های معیار به‌کارگیری رمز قالبی (block cipher) که در آن ابتدا دنباله‌ای از اعداد به‌عنوان ورودی خوارزمی/ الگوریتم رمز وارد می‌شود، سپس قالب‌های متن اصلی به‌ترتیب با قالب‌های خروجی خوارزمی رمز ترکیب می‌شوند تا متن رمزشدۀ متناظر با هر قالب به ‌دست آید؛ پس از رمزگذاری هر قالب به مقدار شمارگر، مقدار ثابتی، معمولاً یک واحد، افزوده می‌شود متـ . شیوۀ شمارگر صحیح integer counter mode
← شیوۀ شمارگر
selection system, selection method
یکی از شیوه‌های پرورش درختان ناهمسال، ازطریق قطع انفرادی و پراکندۀ درختان در سطح جنگل