واژه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژه‌گزینی از کارهای کلیدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شورای این فرهنگستان پس از بررسی،‌ گفت‌وگو، و رای‌زنی‌های بسیار، اصول و ضوابط واژه‌گزینی را بر پایه 60 سال پیشینه واژه‌گزینی در ایران، در نشست پنچاه و هشتم (1373/7/11) و یکصد و پانزدهم (1376/4/2) در نه اصل به تصویب رساند. بر این پایه، تاکنون 13 دفتر با نام «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» منتشر شده است. این واژه‌ها که تا پایان دفتر سیزدهم به نزدیک 45 هزار می‌رسند، با اجازه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نامه شماره 306 / 1120 تاریخ 1395/2/6) در اینجا ارائه شده‌اند. در این فرهنگ، تعریف واژه، مترادف، ارجاع،‌ صورت اختصاری واژه بیگانه،‌ و صورت اختصاصی واژه فارسی با قابلیت جست‌وجو در دسترس کاربران است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 121
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 60646
شاخه‌ای از ژنگان‌شناسی که به بررسی آزمایشگاهی و رایانه‌ای کارکرد ژنگان در سطح پروتئین و رِنا می‌پردازد
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
شاخه‌ای از ژنگان‌شناسی که موضوع آن مدیریت و ارزیابی داده‌های به‌دست‌آمده از طرح‌های ژنگانی با استفاده از نرم‌افزار است
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
شاخه‌ای از ژنگان‌شناسی که در آن ثابت ماندن ترتیب و توالی ژن‌ها و تعداد و ساختار فام‌تن‌ها در گونه‌های خویشاوند بررسی میشود متـ . ژنگان‌کاوی مقایسه‌ای comparative genome analysis
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
نگاه کنید به: ژنگان‌شناسی مقایسه‌ای
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
genome annotation, annotation 1
فرایند تفسیر توالی‌های خام یک ژنگان تازه‌توالی‌یابی‌شده
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
genocopic
مربوط به ژن‏نمایی
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
خصیصه‏ای ژنی که تقلیدی رُخ‏نمودی از خصیصه‏ای دیگر است که در نتیجۀ سازوکاری متفاوت ایجاد شده است
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
ساختار ژنی یک موجود زنده بر مبنای وضعیت دِگره‏ها
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
مربوط به ژن‏نمود
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
ژن‌هایی با توالی‌های همسان و عملکرد یا عملکردهای یکسان در دو گونۀ متفاوت
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
مجموعه‌ای از ژن‌های دگره‌ای و غیردگره‌ای که در بروز یک صفت کمّی اثر افزایشی دارند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
ژن‌هایی با توالی‌های همسان در ژنگان یک گونه
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
ژن‌هایی که ازنظر کارکرد و منشأ متفاوت هستند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
ژن‌هایی با توالی ناهمسان و کارکرد یا کارکردهای مشابه و منشأ تکاملی متفاوت
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
ژن‌های به‌هم‌پیوستۀ واقع بر روی یک فام‌تن
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
ژن‌هایی که ازنظر تکاملی، از ژنی در نیای مشترک منشأ گرفته باشند
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
genic, genetic 2
مربوط به ژن
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی
gene finding
نگاه کنید به: شناسایی ژن
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
نگاه کنید به: ژن‌یابی درون‌تراشه‌ای
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
استفاده از برنامه‌های رایانه‌ای برای غربالگری توالی‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی به‌منظور یافتن ژن‌ها یا اشکال مختلف پیرایش‌شدۀ آنها متـ . ژن‌یابی درتراشه
حوزه موضوعی: زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری‏
June, juin (fr.)
ششمین ماه سال میلادی، بعد از مِه و قبل از ژوئیه
حوزه موضوعی: عمومی
July, juillet (fr.)
هفتمین ماه سال میلادی، بعد از ژوئن و قبل از اوت
حوزه موضوعی: عمومی
تیره‌ای از راستۀ گنجشک‌سانان با جثۀ کوچک تا متوسط و منقار صاف و پهن و بدنی به رنگ خاکی ساده
حوزه موضوعی: زیست‏شناسی- علوم جانوری
نگاه کنید به: چم‌ورز
حوزه موضوعی: ورزش
چم‌ورزی
حوزه موضوعی: ورزش
نگاه کنید به: چم‌ورزی عمومی
حوزه موضوعی: ورزش
نگاه کنید به: چم‌ورزی موزون
حوزه موضوعی: ورزش
نگاه کنید به: چم‌ورزی نمایشی
حوزه موضوعی: ورزش
نگاه کنید به: چم‌ورزی هنری
حوزه موضوعی: ورزش