واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 251
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Strip

باریکه‌ای از جنس نوار مغناطیسی که در دستگاه یاخته‌های اطلاعات به کار می‌رود.

Stroboscope

دورشمار نوری که براساس تطبیق فرکانس نور لامپ، با فرکانس علامت گردنده‌ای که روی محور ماشین نصب می‌شود، کار می‌کند و سرعت گردش ماشین را نشان می‌دهد.

Strowger system

سیستم اتصال مکانیکی در ارتباط تلفنی که رله‌های آن، مرحله به مرحله شماره تلفن مورد درخواست را پیدا می‌کند.

Stub

وسیله تطبیق امپدانس خط انتقال "میکروویو" یا UHF با بار برای انتقال حداکثر انرژی.

ماده نیمه هادی پولک یا چیپ که زیر ناحیة نفوذ داده شده قرار دارد و بطور اپیتاکس رسوب داده شده.

Subcarrier

موج حامل "مدوله" ای که با موج حامل دیگری ترکیب می‌شود.

یک بخش از یاخته اطلاعات در کامپیوتر.

دستورالعملهایی که به قسمت اصلی برنامه برای انجام عمل‌های معینی اضافه می‌شود.

Subsonic frequency

فرکانسی که کمتر از حداقل فرکانس قابل شنیدن باشد (کمتر از 16 سیکل در ثانیه).

سیستم کوچکتر داخل سیستم بزرگتر. هر زیر سیستم می‌تواند بعنوان یک سیستم جداگانه با کارهای خودش در نظر گرفته شود.

Summation check

کنترل اضافی بوسیله جمع‌آوری ارقام در کامپیوتر و مقایسه جواب آن با جواب صحیح.

Super-high frequency (SHF)

فرکانسهای بین 3000 تا 30000 مگا سیکل در ثانیه.

Super-regenerative receiver

گیرنده رادیوئی که فید بک آن بیش از اندازه لازم برای تولید نوسان است، ولتاژ جداگانه‌ای برای خفه کردن نوسانها در آن بکار می‌رود.

Superheterodyne converter

قسمتی از گیرنده "سوپر هترودین" که امواج دریافتی را بوسیله نوسان و مخلوط کننده، به فرکانسهای IF تبدیل می‌کند.

Superheterodyne receiver

نوعی گیرنده رادیوئی که موج دریافتی را با موجی که تولید می‌کند مخلوط کرده و فرکانسهای واسط (IF) بوجود می‌آورد و آنها را پس از تقویت، تجزیه می‌کند.

Supersonic

سرعت مافوق صوت.

Supervisor

بخشی از برنامه‌ سیستم‌های کارنمایی که وسایل اجرای برنامه‌های دیگر را در دستگاه کامپیوتر فراهم می‌سازد.

Supervisory control

سیستم کنترل خودکار از راه دور.

Supervisory program

برنامه‌ای که بین فعالیت‌های برنامه‌ای رهبر در عملکردهای چند اجرایی و سیستم‌های مشترک زمانی هماهنگی ایجاد می‌کند.

Supervisory program

برنامه‌ای که بین فعالیت‌های برنامه‌ای رهبر در عملکردهای چند اجرایی و سیستم‌های مشترک زمانی هماهنگی ایجاد می‌کند.

Suppressed carrier transmission

سیستم انتشاری که در آن اجزاء موج حامل حذف شده و فقط فرکانسهای کناری موج مدوله انتشار می‌یابند.

Suppressor

وسیله‌ای برای از بین بردن تأثیر امواج جرقه‌های شمع اتوموبیل در گیرنده رادیوئی و غیره.

Surface wave

موجی که از مجاورت سطح زمین منتشر می‌شود.

Surge

هجوم ناگهانی الکتریسیته در یک هادی.

Sweep frequency

تعداد دفعاتی که شعاع الکترونی، عرض صفحه لامپ کاتدی را در مدت یک ثانیه می پیماید.

Switch

کلید یا هر وسیله‌ای برای قطع و وصل یا هدایت جریان در یک مدار .

Switchboard

تابلو یا صفحه‌ای که روی آن کلیدها و وسایل فرمان و اندازه‌گیری الکتریکی نصب شده‌اند. تابلوی مرکز تلفن که شماره‌ها روی آن بهم مربوط می شوند.

Switching

عمل قطع وصل و فرمان، بوسیله هر نوع کلید.

Switching circuit

مدار الکتریکی یا الکترونیکی که خروجی آن در وضعیتهای الکتریکی معین است، بجای اینکه در یک ردیف وسیع تغییر کند.

علائم نقشه‌ای که برای نشان دادن اجزاء مدار کمیت یا کیفیت یا یک دستورالعمل بکار می رود.