واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 251
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Sound

امواج مکانیکی که از راه مولکولهای محیط منتشر شده و پرده گوش انسان را متأثر می‌کند.


Sound

امواج مکانیکی که از راه مولکولهای محیط منتشر شده و پرده گوش انسان را متأثر می کند.


Sound analyzer

اسباب اندازه‌گیری دامنه و فرکانس موج صوتی.


Sound energy

مقدار انرژی که براثر انتشار یک موج صوتی در فضای یک محیط وارد می‌شود.


Sound field

ناحیه انتشار امواج صوت.


Sound level

قدرت یا توان صدا که بستگی به فرکانس و دامنه موج آن دارد.


Sound powered phone

نوعی تلفن بدون برق و باتری که با انرژی موج صوتی کار می‌کند.


Sound probe

میکروفون بسیار کوچکی که برای آزمایش وجود امواج صوتی در یک محیط بکار می‌رود.


Sound reproducer

وسیله تولید مجدد صدا که بصورت نوسانها یا امواج الکتریکی منتشر شده است.


Sound track

نوار باریکی در حاشیه فیلم‌های ناطق که امواج صدا بر روی آن ضبط شده‌اند.


Sounder

رله تلگرافی که در پایان دریافت پیام صدائی تولید می‌کند تا تلگرافچی متوجه آن شود.


کامپیوتری که در آن برنامه مبداء (برنامه اصلی) به زبان ماشین برگردانده شده و آزمایش می‌شود.


Source document

کاغذی که اطلاعات به صورت قابل اجراء وسیله کامپیوتر روی آن نوشته شده است.


Source document

کاغذی که اطلاعات به صورت قابل اجراء وسیله کامپیوتر روی آن نوشته شده است.


Source language

برنامه نوشته شده به هر زبانی غیر از زبان ماشین.


برنامه‌ای که به زبان اصلی نوشته شده است.


برنامه‌ای که به زبان اصلی نوشته شده است.


Space wave

قسمتی از موج که مستقیماً از فرستنده به گیرنده می‌رسد.


موجی که در فاصله بین دو پیام یا دو سیگنال حامل اطلاعات در تلگرافهای رادیوئی فرستاده می‌شود.


Spark

تخلیه الکتریکی شدید و آنی همراه با جرقه نورانی.


Spark transmitter

فرستنده‌ای که با استفاده از تولید جرقه‌های الکتریکی کار می‌کند.


هر علامتی که در نوشتن به کار آید ولی جزو حروف و ارقام نباشد، مانند علامتهای نقطه‌گذاری و علامت‌های ریاضی.


Special purpose computer

کامپیوتری که ساختمان آن برای حل مسایل معینی طراحی شده است.


Spectral analyzer characteristic

1- منحنی نمایش تغییر حساسیت صفحه دوربین تلویزیون برحسب طول موج.

2- منحنی نمایش میزان صدور الکترون از یک صفحه حساس بر حسب انرژی نوری که بر آن می‌تابد.


Spectroradiometer

اسباب اندازه‌گیری مقدار انرژی تشعشعی در یک محیط.


Spectrum

چگونگی انتشار و توزیع دامنه موج در مسیر انتشار آن. نمایش تجزیه نوربا یک موج مرکب به امواج ساده‌تر و تنظیم آنها برحسب فرکانس.


Spectrum analyzer

دستگاه تجزیه نور یا یک سیگنال مرکب به امواج ساده‌تر به منظور نمایش چگونگی توزیع انرژی بر حسب فرکانس این امواج.


Speed of light

سرعت سیر نور که در خلاء برابر 299776 کیلومتر در ثانیه است.