واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 251
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Single parity check

نوعی وسیله کشف خطا در کامپیوتر.


Single record fixed length

رکوردهای منفرد با طول ثابت.


Single record variable length

رکوردهای منفرد با طول متغیر.


Single sideband transmission

سیستم انتشار امواج با استفاده از یک سوی موج حامل مدوله که طرف دیگر آن حذف شده است.


Sinusoidal wave

موجی که دامنه آن برحسب زمان، متناسب با Sin یا Cos یک زاویه باشد.


وسیله‌ای در ماشین منگنه برای انتقال کارت از یک ستون به چند ستون بعدی وقتی لازم نیست ستونهای میانی کارت منگنه شود.


وسیله‌ای در ماشین منگنه برای انتقال کارت از یک ستون به چند ستون بعدی وقتی لازم نیست ستونهای میانی کارت منگنه شود.


Skip distance

حداقل فاصله انتشار امواج رادیوئی در سطح زمین که از طبقه فوقانی جو به زمین می‌رسد.


Skip zone

ناحیه‌‌ای از سطح زمین که امواج رادیوئی با انتشار مستقیم، قابل استفاده نیستند.


قسمتی از امواج که از فضای اطراف زمین خارج می‌شوند.


Sleeping sickness

نقصی که در ترانزیستورهای پیوندی و کاتد لامپهائی که مدت زیادی بیکار مانده‌اند پیدا می‌شود.


Slicer

نوعی مدار محدود کننده که فقط قسمتی از ورودی خود را خارج می‌‌کند.


Slide wire

سیمی که طول و مقاومت آن بوسیله یک کنتاکت متحرک تغییر می‌کند.


Slot antenna

آنتنی که قسمت تشعشع کننده آن را، شیاری روی یک صفحه فلزی تشکیل می‌دهد.


حلقه فلزی که روی هسته یک رله قرار می‌گیرد که درعمل آن تأخیر ایجاد نماید.


Slug tunning

تغییر حالت رزونانس مدار، با حرکت دادن هسته مغناطیسی یک سیم پیچ.


Smearer

مداری برای محدود کردن دامنه موج ضربه‌ای.


Smoothing

برای جلوگیری از عبور فرکانسهای بالا یا پایین‌تر، از فرکانس معینی استفاده می‌شود.


Snap switch

کلیدی که کنتاکهای آن با فشار فنر بسته یا باز می‌شوند.


Sneak-current arrester

سیم‌پیچی با سیمهای بسیار نازک، برای حفاظت تلفن در برابر جریانهائی که فیوز را نمی‌سوزانند.


مجموعه دستورالعمل‌ها و برنامه‌های کار کامپیوتر، در مقابل سخت افزار که سیستم بطور فیزیکی از آن ساخته شده است.


وسیله‌ای برای تبدیل انرژی نورانی به الکتریکی.


Solder

ماده‌ای که برای اتصال سطوح فلزی و همچنین در چاپ نوارهای الکتریکی بکار برده می‌شود.


Solid conductor

هادیی که فقط شامل یک سیم است بجای آنکه از چند رشته تشکیل شده باشد.


دستگاهی که تمام اجزاء آن از جامدات تشکیل شده باشد.


Sonar (sound navigation and ranging)

فن استفاده از امواج صوتی در زیر آب، برای تحقیق در باره پدیده‌ها و اشیاء زیر زمینی.


Sone

واحدی برای سنجش بلندی صدا ـ صوت ساده‌ای با فرکانس 1000 سیکل در ثانیه و 40 db بیش از حد شنوائی انسان، یک sone بلندی دارد.


Sonic altimeter

اسباب اندازه‌گیری ارتفاع که براساس انعکاس امواج یا سیگنالهای صوتی کار می‌کند.


Sort

ردیف کردن، مرتب کردن تعدادی کارت یا رکورد ثبت شده روی واسطه‌ها برحسب فیلد کلید.


ماشینی که کارتهای منگنه شده را بر حسب فیلد معین مرتب می‌کند و آنها را پشت سرهم قرار می‌دهد.