واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 251
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Shoran

نوعی رادار با برد کوتاه برای تعیین موقعیت دقیق هدف.


Short circuit

1- اتصال مستقیم دو سیم حامل جریان به یکدیگر به طوری که موجب عبور جریان شدیدی شود.

2- اتصال کوتاه بین دو نقطه که معمولاً فاقد هر گونه مقاومتی باشد.


اتصال مستقیم سیم‌پیچی تحریک موازی به دو سر آرمیچر.


Short time rating

توان مجاز ماشین یا ظرفیت کار یک وسیله الکتریکی در مدت کوتاه.


امواجی که فرکانس آنها بین 1/5 تا 30 مگا سیکل در ثانیه است.


Shunt

دستگاهی که با دستگاه دیگر بطور موازی وصل شده باشد.


Shunt tee junction

اتصال T در هدایت کننده موج، که در مدار معادل آن شاخه فرعی با شاخه اصلی موازی است.


Sidebands

باند فرکانسهای موجود در طرفین موج حامل مرکب یا مدوله.


Sidetone

انتقال و تولید مجدد صدا در مرکز تلفنی.


Signal

1- علامت و موج صوتی، نوری، یا الکترومغناطیس قابل انتشار که بیان کننده یک پدیده یا یک مفهوم اطلاعاتی است.

2- این کلمه به معنای ولتاژ یا جریان الکتریکی یا امواج حامل اطلاعات و یا خود اطلاعات می باشد.


بیتی که علامت جبری یک عدد دو دویی در آن ثبت می‌شود.


کاراکتر مخصوصی که برای ثبت علامت یک عدد در انتهای یک فیلد یا یک هجا به کار می‌رود.


یک قاب فلزی در مرکز تلفن حاوی دستگاههایی که تمام سیگنالها، تنها و علائم اخطاری مرکز را کنترل می‌کند.


Signal frequency

تعداد سیگنال در ثانیه


signal generator

وسیله الکترونی مولد سیگنال که عموماً از یک نوسان ساز با یک مدولاتور یا ترکیب کننده امواج تشکیل می‌یابد.


Signal level

اختلاف یا نسبت دامنه سیگنال در هر نقطه از موج، با مقایسه با دامنه آن در نقطه‌ای که بعنوان مبنا انتخاب می‌شود بر حسب دسی بل.


دستگاهی که سیگنالها و تن‌های مختلف را تولید می‌‌کند.


Signal otput current

قدرت مطلق تفاضل شدت جریان خروجی و جریانی که بدون تحریک خارجی از لامپ الکترونی خارج می‌شود.


Signal to-noise ratio

نسبت دامنه سیگنال به دامنه موج پارازیت بر حسب db.


Signal wave

موجی که از یک سیگنال بدست می‌آید و محتوی اطلاعات و مفاهیم بخصوصی است.


Silicon diode

یکسو کننده‌ای که از کریستال نیمه هادی سیلیسیم ساخته شده است.


Silver

عنصری فلزی، این فلز هادی بسیار خوبی است و غالباً برای اتصالات رله‌ها بکار می‌رود.


Simple harmonic motion (SHM)

حرکت نوسانی ساده در امتداد یک خط.


Simplex circuit

تلگراف ساده یک خطی که درهر لحظه فقط در یک سو می‌تواند مخابره کند.


Simplex operation

ارتباط یک طرفی بین دو ایستگاه ارتباطی ساده و یک جهتی. 


نمایش ریاضی یک مسئله برای بازشناسی و تعیین ارتباط منطقی مراحل حل آن.


Simulator

1- دستگاه ساده‌ای برای حل مسائل ریاضی.

2- ماشین حساب ساده.


موجی که منحنی نمایش آن برحسب زمان، متناسب با تغییرات سینوس یک زاویه است.


Singing

صدائی که براثر نوسانهای ناخواسته در دستگاههای صوتی شنیده می‌شود.


Singing point

نقطه‌ای از مدار که بعلت ارتباط با خودش، تولید نوسان می‌کند.