واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 251
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Screen grid

شبکه پرده لامپ الکترونی که بین آند و شبکه فرمان قرار می‌گیرد.


یک زوج سیم که دارای پوشش محافظ باشد.


جهت عدم تأثیر امواج از یک سیم به سیمی دیگر و یا هادی نزدیک به آن، سیم‌ها را پوشش دار می‌کنند.


Search radar

رادار کاشف هدف در فضا


Second detector

آشکار سازی که سیگنال حاوی اطلاعات را از موج IF جدا می‌کند.


Second generation computers

کامپیوترهایی که عنصر اصلی حافظه آنها ترانزیستور بود.


Secondary cell

پیل که فعل و انفعالات الکتروشیمیایی آن را بتوان معکوس نمود.


Secondary memory

حافظه فرعی، خارج از دستگاه کامپیوتر.


سیم پیچ دوم ترانسفورمر که نیرو را از سیم پیچ اولی می گیرد.


Sector

یک قسمت از یک شیار یا باریکه‌ای از دیسک یا طبل مغناطیسی. گاهی این کلمه برای یک گروه از اطلاعات که در یک بخش ثبت شده است به کار می‌رود.


Sector display

دستگاه نمایش دامنه سیگنال در رادار.


Sector scan

پیمایش صفحه رادار به زاویه‌ای که از دو جهت محدود است.


Segment

هر بند از یک برنامه بزرگ که به علت عدم گنجایش حافظه به صورت یکجا قابل اجراء نیست و به صورت بند به بند اجراء می‌شود.


Segment

هر بند از یک برنامه بزرگ که به علت عدم گنجایش حافظه به صورت یکجا قابل اجراء نیست و به صورت بند به بند اجراء می‌شود.


برنامه‌های بزرگ هنگام نوشتن به چند بخش تقسیم می‌گردد و هنگام اجراء، قسمت اصل برنامه در حافظه ثبت می‌شود و بقیه بندها روی واسطه‌های دسترسی مستقیم می‌ماند و هر وقت وجود آنها ضرورت پیدا کند، داخل حافظه فراخوانده می‌شود.


Selectance

اندازه‌ای برای تعیین میزان دور شدن یک مدار نوسانی از حالت رزونانس


Selective fading

ضعیف شدن سیگنال رادیوئی در باند فرکانس معین


Selective interference

تداخل امواج رادیوئی در باند فرکانسی معین.


1- قدرت انتخاب و تشخیص در دستگاه گیرنده.

2- قدرت جداکردن و انتخاب امواج با فرکانس معین.


1- وسیله‌ای برای انتخاب یکی از چند حالت ممکن در کامپیوتر.

2- دستگاهی که سیگنالی را دریافت و متناسب با آن عملی را انجام می‌دهد .


Selector channel

وقتی چند واحد تبدیل وسیله یک کانال به واحد مرکزی وصل شوند کانال گزینش نقل و انتقال اطلاعات را بین واحدهای تبدیل و واحدهای مرکزی وارسی می‌کند.


Selector pulse

موج ضربه‌ای انتخاب کننده.


Selector switch

کلیدی که بوسیله آن می‌توان بطور دستی یا اتوماتیک یک یا چند مدار را قطع و وصل نمود.


Selectron

نوعی لامپ حافظه الکترونی.


Semiconductor

جسمی که از نظر خواص الکتریکی بین هادیها و عایقها قرار دارد.


Semiconductor device

وسیله‌ای که کار آن بستگی به خواص نیمه هادی بودنش دارد.


Sensitometer

اسباب اندازه‌گیری حساسیت مواد در برابر تابش نور.


Sensivity

قابلیت تقویت سیگنالهای ضعیف در گیرنده‌ها و تقویت کننده‌ها . مقدار جریان یا ولتاژی که موجب حداکثر انحراف در عقربه‌ یک دستگاه اندازه‌گیر شود.


Sentinel

علامت مشخص کننده آغاز یا پایان در ثبت اطلاعات


Separation finger

1- پنجه جدا کننده در دستگاه یاخته اطلاعات.

2- وسیله برای بیرون کشیدن یک باریکه اطلاعات از دستگاه یاخته اطلاعات.