واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 251
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Sample intelligence

قسمتی از سیگنال که معرف کیفیت آن است.


Sampling action

عملی که اختلاف بین فرمان درست و نادرست را اندازه‌گیری می‌کند.


Sampling circuit

مداری که آثار خروجی آن معرف سیگنالهای ورودیش در لحظه‌های مختلف است.


Sampling gate

وسیله‌ای برای استخراج اطلاعات از سیگنالهای ورودی با کمک یک انتخاب کننده موج ضربه‌ای.


Saturation curve

منحنی نمایش چگونگی اشباع مغناطیسی یک مدار.


Saturation signal

سیگنالی که دامنه آن بیش از ظرفیت دستگاه گیرنده است.


Saw tooth genarator

مولد نوسانهائی که منحنی نمایش دامنه آنها برحسب زمان به شکل دندانه‌های اره است.


Saw tooth oscillator

نوسان سازی که نوسانهای دندانه‌ اره‌آی تولید می‌کند.


Saw tooth pulse

موج ضربه‌ای بشکل دندانه‌ اره.


Saw tooth wave

موج دندانه اره ای.


صفحه مدرج دستگاه اندازه‌گیر.


Scale factor

ضریب مقیاس. ضریب تبدیل کمیتی به کمیت دیگر.


Scalopping

تغییر شدت میدان که موجب تغییر قطر شعاع الکترونی می‌شود.


Scan

تقطیع، تجزیه و ترکیب نقاط تصویر.


Scanner

قسمتی از فرستنده تلویزیونی که نقاط تصویر را به علائم الکتریکی تبدیل می کند.


Scanning

روش تجزیه و ترکیب نقاط تصویر.


Scanning line

خط یا نوار باریکی که بوسیله شعاع الکترونی روی صفحه تصویر رسم می‌شود.


Scanning linearity

منظم و یکنواخت بودن خطوط تصویر از لحاظ عرض و فاصله.


Scanning spot

ناحیه‌ای از صفحه تصویر که بوسیله شعاع الکترونی پیموده می‌شود.


Scatter

انتشار امواج منعکس.


Scattering loss

اتلاف انرژی امواج براثر انعکاس.


Schematic diagram

نقشه اختصاری مدار با استفاده از علائم قراردادی.


Schottky diode

نوعی دیود یکسو ساز که از اتصال یک ترمینال فلزی با یک ناحیه کمی ناخالص شده در یک کریستال نیمه هادی تشکیل شده است "افت ولتاژ موافق" کم آن و پاسخ سریعش به پالسها آن را در بهبود عملکرد مدارهای TTL مفید می سازد.


Schottky effect

پدیده افزایش میزان صدور الکترون (بیش از حد اشباع) از کاتد لامپهای الکترونی بعلت افزایش پتانسیل آند و تولید میدان الکتریکی قوی در سطح کاتد.


Scientific computer

کامپیوتر علمی که بیشتر در جهت تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


Scientific data processing

کامپیوترهای علمی که برای این نوع پرورش اطلاعات به کار می روند غالباً قدرت محاسباتی زیاد و قدرت جذب اطلاعات کم دارند.


Scintillation

1- جهش ناگهانی تصویر هدف روی صفحه رادار.

2- درخشندگی ناگهانی و موقتی نقاط تصویر تلویزیون.


Scophony system

روشی برای نمایش تصویر تلویزیون که در آن بجای صفحه فسفری از قوس با لامپ استفاده می‌شود.


Scrambling circuit

موازی در فرستنده رادیوئی که پیامهایی را نامفهوم می‌کند تا فقط گیرنده مورد نظر آنها را دریافت کند.


Screen

صفحه تصویر لامپ کاتدی، پردة سینما یا صفحه نمایش. جدار خارجی کابل کواکس که برای جلوگیری از نفوذ سیگنالهای نامطلوب به هادی داخلی بکار می‌رود.