واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 80
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Battery

تعدادی پیل که جهت تولید انرژی الکتریکی قابل توجهی به یکدیگر وصل شده‌اند.


اسید سولفوریک رقیقی بعنوان محلول الکترولیت در انباره اینگونه باتری عمل می‌کند.


وسیله‌ای برای تبدیل انرژی نورانی به الکتریکی.


Local battery

باطری از نوع پیل خشک که در ایستگاه مشترک قرارداده می‌شود


نوعی باطری ثانویه معمولی که در آن الکترودهای سرب در جوهر گوگرد قرارداده می‌شوند.


دادن قدرت، جریان یا ولتاژ اضافی به یک دستگاه یا مدار.


1- وسیله‌ای که نیرو را از مداری دریافت می‌کند.

2- قراردادن واسطه‌های شامل اطلاعات در واحدهای ورودی در کامپیوتر.

3- فراخواندن اطلاعات یا برنامه به سوی حافظه.


Free charge

بار الکتریکی که به وسیله بار مخالف و مساوی یا بار مخالف و بزرگتر خنثی نشده باشد.


Electron charge

شامل بار الکتریکی یک الکترون می‌باشد


کمبود یا اضافه الکترون که هنگام یونیزه شدن اتم حاصل می‌شود.


Artificial load

شبکه یا مداری که جانشین یک خط انتقال هوائی می‌شود و همان مقدار توان الکتریکی بدون تشعشع مصرف می‌کند.


Balanced load

مصرف کننده‌ای که از یک سیستم سه فازه جریانهای مساوی با زاویه اختلاف فاز مساوی می‌گیرد.


بار اضافی داده شده به مخزن باتری اسیدی سربی برای تغییر دادن انحراف در وزن مخصوص باتریهای خاص.


Barretter

نوعی مقاومت فلزی که مقدار آن براثر زیاد شدن درجه حرارت افزایش می‌یابد. از این مقاومت برای ثابت نگه‌داشتن میزان جریان استفاده می‌شود.


Cable , loaded

کابلی است دارای سیم پیچ‌های بوبین برای کم کردن افت انتقال.


1- وسیله‌ای که نیرو را از مداری دریافت می‌کند.

2- قراردادن واسطه‌های شامل اطلاعات در واحدهای ورودی در کامپیوتر.

3- فراخواندن اطلاعات یا برنامه به سوی حافظه.


واحد سنجش فشار در سیستم آحاد CGS و معادل یک دین بر سانتی متر مربع.


Unpack

ثبت اطلاعات در خانه حافظه یا روی واسطه‌های مغناطیسی بطوری که در هر محل فقط یک کاراکتر ثبت شود.


قطع جریان لحظه‌ای در یک لامپ که همراه کلید دستگاه تلفن برای نشان دادن خط بکار می‌رود.


Buzzer

دستگاهی شبیه زنگ اخبار که برای اعلام برقراری اتصال تلفنی (وارده ) یا برای آزمایش مدار الکتریکی بکار برده می‌شود.


برگشت نقطه نورانی حاصله از اشعه کاتودیک که به منتهی الیه صفحه رسیده، به نقطه مبداء.


انباره باطری که به آسانی بتوان آن را جابجا کرد.


Negative battery

طرف منفی باطری مرکز تلفن، زمانی که طرف مثبت باطری مرکز تلفن زمین شده باشد طرف منفی آن حالت باطری را دارد.


خاصیت مغناطیسی که در یک آهن ربای الکتریکی بعد از قطع مدار تحریک کننده آن باقی می‌ماند.


تعدادی فرکانس نزدیک به هم که به صورت یک دسته و بین دو حد مشخص قرار گرفته‌اند.


یک پهنای باند فرکانسی است بین 200 تا 3400 هرتز.


واحدی برای سنجش سرعت کار تلگراف