واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 80
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Visual

هر چیز قابل رؤیت را گویند.


Loudspeaker

مبدل نوسانهای الکتریکی به ارتعاشات صوتی جهت پخش و شنیده شدن در فواصل دور.


در رشته طرحهای سیستمهای الکترونیک، ترکیبی از مدارها یا زیر سیستمها که بتوانند با بلوک ساختمانی دیگر در بسیاری ترکیبات مختلف بدون طراحی مجدد بکار روند. ساده‌ترین بلوکهای ساختمانی دیجیتال گیت‌های منطقی می‌باشند.


Combinational building block or network

گروهی از بیت‌های منطقی بدون قابلیتی برای ذخیره اطلاعات. بطور نمونه برای هر ترکیب از بیت‌ها در ورودیها، ترکیب معین و از پیش مرتب شده‌ای از بیت‌ها در خروجی وجود دارد.


Segment

هر بند از یک برنامه بزرگ که به علت عدم گنجایش حافظه به صورت یکجا قابل اجراء نیست و به صورت بند به بند اجراء می‌شود.


انعکاس تغییرات روی پرونده اصلی به قسمی که در پایان، رکوردهای پرونده اصلی حاکی از آخرین وضعیت اطلاعات باشند.


این اصطلاح عموماً در مورد اجرای یک عمل به وسیله کامپیوتر به کار می رود.


Antenna gain

قدرت هدایت آنتن در جهت معین با مقایسه با یک آنتن استاندارد.


اندوکتانسی که جریان آنتن گیرنده یا فرستنده از آن می‌گذرد.


هر کمیتی که خارج از حیطه عمل باشد، مثلاً عددی که تعداد ارقام آن بیش از تعداد ارقامی باشد که در یک کامپیوتر دیجیتالی پیش بینی شده است، به عنوان بی نهایت تلقی می‌شود.


Numeric bit

بیتی که برای ثبت قسمت رقمی یک کاراکتر مورد استفاده قرار می گیرد.


بیتی که تعداد بیت‌های اصلی سازنده یک کاراکتر را به منظور کنترل و وارسی زوج نگاه دارد.


بیتی که علامت جبری یک عدد دو دویی در آن ثبت می‌شود.


عناصری از حافظه یا شیارهایی از نوار یا بخشی از یک شیار که بعنوان ZONE مورد استفاده قرار می گیرد.


1- آن قسمت از ترانزیستور که امیتر و کلکتور را از هم جدا می‌کند.

2- پایه عایق لامپ الکترونی که سر الکترودها از آن خارج شده است. یکی از الکترودهای ترانزیستور پیوندی بین دهنده و جمع کننده که سیگنال به آن داده می‌شود.


عنصر فلزی با عدد اتمی 83، مقاومت الکتریکی این فلز با قرار گرفتن آن در میدان مغناطیسی افزایش می‌یابد.