واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Detector, first

اولین طبقه مخلوط کننده در گیرنده رادیوئی است که توسط آن سیگنال رادیوئی با سیگنال اسیلیتور محلی مخلوط می‌شود تا یک فرکانس میانی تولید شود.


Filter network

مداری شامل سلف و خازن یا ترنسدوکتور برای جدا کردن فرکانسها از یکدیگر .


Integrated circuit (IC)

مدار الکترونی که تمام اجزا و سیمهای رابط آن به صورت یک قطعه کوچک ریخته و ساخته می شود.


Marginal

عمل قابل مجاز در پائین‌ترین حد ولتاژ، جریان اعوجاج و غیره.


Panel dial system

سیستم ارتباط مشترکین در مرکز تلفن با استفاده از حرکت کنتاکت سلکتور روی صفحه محتوی ترمینالها.


Reject

کارتهای منگنه غلط، یکی از محفظه‌های ماشین ردیف کن که کارتهای غلط در آن می‌افتد.


Spider

1- صفحه قابل ارتجاعی که سیم‌پیچی متحرک بلند گو یا میکروفون الکترودینامیک را در مرکز فاصله هوائی نگاه می‌دارد.

2- قاب یا درپوش ماشینهای الکتریکی که قسمت گردنده ماشین را در وسط نگاه می‌دارد.


Triple detection

روش گرفتن امواج با استفاده از دو مبدل فرکانس پیش از آشکار سازی نهائی.


Aeronautical mobile satellite

سرویس ماهواره‌ای سیار مربوط به هوانوردی


Bitmetal

قطعه نوار فلزی که بهم جوش داده شده‌اند.


Cell , Alkaline

یک پیل خشک اولیه است که ولتاژ 1/5 ولت را تهیه می‌کند.


Detector, second

دومین طبقه آشکار ساز در گیرنده سوپر هترودین رادیو است که سیگنال نوسانات صوتی از سیگنال فرکانس میانی مشتق می‌شود.


Fire - tube

لامپ گازی که قوس الکتریکی آن مولد فرکانسهای رادیوئی است.


Panoramic

صفحه تصویر رادار که تمام سیگنالها را با فرکانسهای مختلف در یک زمان نشان می‌دهد.


Rejection band

باند فرکانسی که حذف یا تضعیف شده است.


Spike

اثر موقتی و زودگذری که دامنه یک سیگنال را از مقدار ماکزیمم آن بیشتر می‌کند.


Trochotron

نوعی لامپ الکترونی که دارای چندین الکترود است و با استفاده از حرکت شعاع الکترونی در میدان مغناطیسی، ذرات یک صفحه را به نوبت شارژ می‌کند.


Aeronautical mobile service

سرویس سیار هوانوردی


Bimetal strip

نوار دو فلزی


Detune

1- تنظیم یک مدار بطوری که در مقابل فرکانسهای مخصوصی عکس‌العملی نشان ندهد.

2- تغییر ضریب القائی یا ظرفیت یک مدار هماهنگ بطوری که در سیگنال فرکانس مصرفی طنین انداز نیست.


Marker

1- وسیله تولید سیگنال رادیوئی در کشتی یا هواپیما برای محیط اطراف.

2- مداری که فعالیت‌های سایر مدارها را کنترل می‌نماید.


Panoramic receiver

گیرنده رادیوئی که بطور خودکار و متناوباً فرکانس‌های مختلف را می‌گیرد.


Relaxation oscillator

نوسان ساز مولد موج غیر سینوسی که براساس شارژ تدریجی و د شارژ ناگهانی یک خازن در یک مقاومت کار می کند.


Spill

از بین رفتن قسمتی از اطلاعات در لامپ حافظه


Trolley wive

سیم هوائی حامل جریان برای تغذیه تراموای یا قطار برقی.


Aeronautical radionavigation land station

مرکز مخابراتی ثابت برای هدایت هواپیماها


Armor

یک نوع محافظت کابل تلفنی است که در طول عمر آن بکار برده می‌شود.


Bimorph cell

دو لایه کریستالی متصل بهم که براثر فشار یا ارتعاش، ولتاژی بین آنها بوجود می‌آید.


Marker generator

دستگاه مولد سیگنال برای آزمایش گیرنده تلویزیون و رادیوی FM.


Splice

اتصال دو سر سیم یا کابل به یکدیگر