واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 1780
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Matched termination

قسمت انتهائی شبکه یا خط انتقال که امواج منعکس تولید نمی‌کند.

Residual current

جریان ضعیفی که فقط براثر سرعت پرتاب الکترونها از سطح کاتد در لامپ الکترونی برقرار می‌شود، در صورتی که پتانسیل آند صفر باشد.

Static switching

نام کلی برای فرمان و کنترل از راه دور، بوسیله تقویت کننده مغناطیسی و نیمه هادی‌ها، بدون استفاده از قطعات متحرک.

Tuning wand

دسته عایقی با نوک برنجی و هسته آهنی که جهت آزمایش مدارهای گیرنده رادیوئی بکار می‌رود.

Air inductor

سیم پیچی که هسته آن هوا یا جسم غیر مغناطیسی باشد.

Asdic

نامی برای کمیته تحقیقات کشف زیر دریائی‌ها و دستگاهی به همین منظور.

Binaural tuner

مدار تطبیق با دو کانال جداگانه برای دریافت دو دسته موج استریو.

International morse code

الفبای بین‌المللی "مورس" که در تلگراف بی سیم و با سیم و رادیو مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل یک سری نقاط و خط است .

Matched wave guide

هدایت کننده موج بدون انعکاس

Parasitic antenna

آنتنی که مستقیماً به دستگاه فرستنده یا گیرنده اتصال ندارد.

Stationary gap

وسیله‌ای برای تولید موج ضربه‌ای فشار قوی.

Tunnel diode

یکسو کننده نیمه هادی که با توجه به (پدیده تونل) ساخته شده و می‌تواند با فرکانسهای بیش از 1000 Mc/s بدون اعوجاج کار کند.

Askarel

نام تجارتی مایع صنعتی و غیر قابل اشتعال، برای خنک کردن ترانسفورماتورها که بجای روغنهای نفتی به کار می‌رود.

Binding energy

مقدار انرژی لازم برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم.

Parasitic oscillation

نوسانهای پارازیت که معمولاً براثر فیدبک و بطور ناخواسته تولید می شود.

Turnable rumble

فرکانسهای صوتی که از گردش یک جسم گردنده تولید می ‌شوند.

Aspect ratio

نسبت طول به عرض صفحه تصویر تلویزیون این نسبت مساوی ......... و به صورت استاندارد انتخاب شده است.

Binistore

نوعی از نیمه هادیهای با ضریب مقاومت منفی متغیر.

Dial speed tester

دستگاهی که برای اندازه‌گیری سرعت شماره گیر به کار می‌رود.

Flutter

اختلال در فاز یا فرکانس سیگنال براثر تغییر سرعت ضبط..

Interpreter

روشی که برنامه کار کامپیوتر را از یک زبان به زبان دیگر مخصوص ماشین ترجمه می‌‌کند.

Mathematical check

برنامه‌ای برای کنترل کار کامپیوتر با استفاده از خواص ریاضی مراحل مختلف آن.

Resistance coupling

ارتباط مدارهای الکترونی بوسیله یک مقاومت مشترک.

Stereophonic

ضبط یا انتشار چند دسته امواج صوتی در چند کانال یا در چند جهت مختلف.

Turret

وسیله خودکار تمرکز امواج، با استفاده از یک یا چند عدسی کلید خودکار قطع و وصل از راه دور.

Assembler

برنامه کامپیوتر برای تبدیل زبان سمبولیک (اشاره‌ای) به زبان معمولی.

Bionics

مشخصه‌ها و آثار و پدیده‌های الکترونی زندگی (حیات)

Dial tone

نتی که نشان می‌دهد دستگاه برای شماره‌گیری آزاد است.

Inter record gap

فاصله بین دو رکورد روی واسطه‌ها.

Matrix

قالبی که برای شکل دادن به اجسام به کار می‌رود. شبکه لوژیک در کامپیوتر به شکل خطوط متقاطع و عمود برهم که اجزاء الکتریکی آن بین نقاط متقاطع قرار گرفته‌اند و برای تجزیه یا ترکیب سیگنالها به کار می رود.