مرتب‌سازیارزیابی فنّاوری
technology assessment, TA 1

بررسی و تحلیل جذابیت و مطلوبیت یک فنّاوری با توجه به اثرات اقتصادی و فنی و پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی آن متـ . ارزیابی جذابیت فنّاوری technology attractiveness assessment