مرتب‌سازیدُم سپری
T-tail, T-type tail

نوعی دُم که در آن سطح افقی بر روی سطح عمودی نصب شده است