مرتب‌سازیقدر اچ
H magnitude

قدر عبوری از پالایۀ اچ