مرتب‌سازینسبت ظرافت
fineness ratio, thickness/chord ratio, t/c ratio

نسبت طول وتر بال یا ماهیوار به قطر ضخیم‌ترین قطع آن که بر حسب درصد بیان می‌شود