مرتب‌سازیکوه‏میز
Mensa, Men, Table Mountain

صورت فلکی کوچک و کم‏نوری نزدیک به قطب جنوب آسمان که نام آن از کوه میزمانندی در حاشیۀ کیپ‌تاون در افریقای جنوبی گرفته شده است