مرتب‌سازیکم‌خونی کم‌رنگ‌گویچه‌ای
hypochromic anemia, Faber's syndrome

کم‌خونی همراه با کاهش نامتناسب میزان هموگلوبین یاخته‌های قرمز خون