مرتب‌سازینسبت کانونی
focal ratio, f-ratio

نسبت فاصلۀ کانونی مؤثر یک سامانۀ اپتیکی به قطر دهانۀ آن