مرتب‌سازیچرخۀ تغییر
change cycle, transformative cycle, T-cycle

چرخه‌ای که در آن مراحل تغییر در نوآوری‌های اجتماعی گذشته و حال و آینده بیان می‌شود