مرتب‌سازیجبهۀ یخ
ice front, table iceberg1, barrier iceberg

دیوارۀ رو به دریای لبۀ صخره‌گونۀ رَف‌یخ یا دیگر یخسارها