مرتب‌سازیکارگاه ویروس
viroplasm, factory area, viroplasmic matrix, virus factory

بخشی از میان‌یاختۀ یاخته‌های آلوده به ویروس که همتاسازی یا گردایش ویروس‌ها در آن انجام می‌شود