مرتب‌سازیدوغاب 2
slip 2, slurry 2

مخلوطی از ذرات رُسی و/ یا غیررُسی معلق در آب