واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 137
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
apprehension, arrestatio, arrestment, capture, distraint
prescription, command, commandment, order
conspiracy, under plot
abuse, bad language, insult, swear word
claim, lwasult, litigation
advocate, defense (ce), pleading
larcenist, larcener, petit (petty), thief, sneak thief