واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 137
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
martial court, military court, military tribunal
assistant to the public
correction house, reformatory, reform school
detective story, mystery story, whodunit
arbitrager (eur), arbitrator
to arbitrage, to arbitrate
to ambush, to lie in wait for to waylay
non-commissioned officer