واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 109
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
L . P. M (Line per minute)

سطر در دقیقه. واحد سرعت دستگاه چاپ در کامپیوتر.


L.C.D

مخفف کلمه کریستال، دیود، مایع می‌باشد و کاربرد آن در نشان دادن اعداد و حروف است که قبل از آن دیود نوری (L.E.D) مصرف بیشتری داشت.


یک یا چند کاراکتر که به عنوان یک علامت برای متمایز کردن بخشی  از اطلاعات یا یک محفظه از حافظه یا یک رکورد از یک پرونده یا دستورالعمل از یک برنامه بکار می‌رود.


رکوردی که برای متمایز کردن یک پرونده از سایر پرونده‌ها که روی واسطه‌های مغناطیسی ثبت شده است بکار می رود.


ابزاری است که برای نخ‌بندی کابلها بکار می‌رود.


Ladder filter

مداری که متناوباً از مقاومتهای سری و موازی تشکیل شده است.


Lag (delay)

زمان عقب‌ماندگی یک موج از موج دیگر که غالباً برحسب زاویه الکتریکی بیان می‌شود. اختلاف زمان تحریک و زمان پاسخ یک مدار.


Lamination

اوراق نازک فلزی با خاصیت مغناطیسی که در ترانسفورمر بکار می‌رود.


لامپی که با منبع تغذیه بصورت سری قرارداده می‌شود که در مقابل منبع تغذیه حساس است و با اضافه شدن مقاومت، جریان را ثابت نگه‌ می‌دارد.


Land mobile service

یک سرویس متحرک ما بین ایستگاههای اصلی و ایستگاه های سیار زمینی.


Land mobile station

یک ایستگاه سیار در محدوده جغرافیایی یک کشور یا قاره.


Landing beacon

شعاع موج رادیوئی برای هدایت هواپیما.


Larger aperture seismic array

نوعی آنتن بسیار پیچیده، شامل دستگاههای ثبت ارتعاش (زلزله نگار) و تجهیزات الکترونی برای کشف و ثبت انفجارهای اتمی زیرزمینی.


LASER (Light amplification by stimulated emission of radiation)

تقویت و تمرکز اشعه مادون قرمز به شکل شعاع‌های بسیار تیز و نافذ با طول موج معین.


Latency

تأخیر تحویل اطلاعات از مخزن حافظه به قسمت محاسبه در کامپیوتر عددی.


فلز سنگینی که برای لحیم کردن و باطریهای ثانویه بکار برده می‌شود.


نوعی باطری ثانویه معمولی که در آن الکترودهای سرب در جوهر گوگرد قرارداده می‌شوند.


Lead in

کابل یا سیم رابط بین آنتن و دستگاه فرستنده یا گیرنده


Leading edge

نخستین قسمت یک پالس یا موج الکترومغناطیسی که در خلال بالارفتن جریان یا ولتاژ بطور سریع از صفر به مقدار متعادل خود می‌رسد.


اتلاف ذخیره الکتریکی باطری براثر بدی وضع عایقها یا خرابی صفحات آن.


Leakage

عبور جریان یا خطوط قوای مغناطیسی از مسیرهای ناخواسته، پراکندگی خطوط قوا در مدارهای مغناطیسی.


Leap frog test

برنامه‌ای برای آزمایش کار قسمتهای داخلی یک کامپیوتر.


Lecher line (wire system)

وسیله‌ای برای اندازه‌گیری طول موج و امپدانس شامل دو رشته سیم یا دو میله موازی که به یک منبع مولد فرکانسهای رادیوئی اتصال دارند.


در یک مرکز سوئیچینگ الکترونی تعدادی از خروجیها به همان مقصد راهنمائی می شوند.


Level , transmission

نسبت قدرت سیگنال آزمایش در یک نقطه مخصوص جهت آزمایش قدرت سیگنال در نقاط دیگر سیستم.


Level , zero

قدرت انتقال در نقطه مرجع در یک مدار که سایر اندازه‌های قدرت برحسب آن در مدار مقایسه می‌شود.


Light

امواج الکترومغناطیسی قابل رؤیت بوسیله چشم انسان که طول موج آنها بین 4000 تا 7700 "آنگستروم" است.


Light wave

موج الکترومغناطیسی قابل رؤیت بوسیله چشم انسان.


Lighthouse tube (magnetron)

نوعی لامپ الکترونی برای فرکانسهای UHF که دارای سه الکترود روی سطح قاعده سه استوانه است . با کوتاه شدن مسیر حرکت الکترونها قدرت تقویت و حدود عبور فرکانسها در این لامپ افزایش یافته است.


دستگاهی که مانع زیاد شدن نیروی خروجی از حد معینی می‌شود.