واژه‌نامه مخابرات و ارتباطات راه دور

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 109
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2976
Loop return signal

سیگنالی که از طریق مدار فید بک برگشت داده می‌شود.


LORAN (Long range navigation)

سیستم هدایت کشتی و هواپیما با کمک علائم رسیده از دو فرستنده اصلی و فرعی که به فاصله 300 تا 500 کیلومتر از یکدیگر قرار گرفته‌اند.


1- مترادف کلمه تقلیل پیدا کردن است.

2- افت نیرو یا انرژی در یک دستگاه را گویند.

3- انتشار یا مصرف انرژی بدون انجام کار مفید .


Loss , Echo return (ERL)

متوسط افتهای برگشتی تمام فرکانسهای بین 500 تا 2500 هرتز است.


Loss , transmission

نسبت قدرت ورودی خط انتقال در خروجی آن برحسب دسی بل (db) . 


Lossy cable

کابلی که دارای عایق معیوبی است و در نتیجه انرژی زیادی را تلف می‌کند.


Lossy line

خط انتقال یا انتشاری که در آن میزان اتلاف انرژی زیاد باشد.


Loud microphone

بلند گوی دینامیک که بجای میکروفون نیز بکار می رود.


Loud speaker dividing network

مداری که ارتعاشات مختلف را انتخاب کرده و بین چند بلند گو تقسیم می‌کند. (در تقویت کننده استریو)


Loudness

میزان تأثیر صوت در حس شنوائی انسان که بلندی صدا نامیده می‌شود.


Loudness level

میزان فشار صوت برحسب db با مقایسه با فشار صدائی با فرکانس 1000c/s که فشاری معادل 0/0002 میلیونیم آتمسفر(Microbar) تولید می‌کند.


Loudspeaker

مبدل نوسانهای الکتریکی به ارتعاشات صوتی جهت پخش و شنیده شدن در فواصل دور.


Low - passfilter

صافی موج که فرکانسهای بین صفر و حد معینی را از خود عبور می‌دهد.


Low frequency (LF)

باند فرکانس رادیوئی بین 30 تا 300 کیلو سیکل در ثانیه ـ‌ موج یا سیگنالی که تعداد تناوب آن در ثانیه کم باشد.


زبانی که به زبان ماشین نزدیکتر است تا به زبان اشاره‌ای.


Low level modulation

مدولاسیون در نقطه‌ای از مدار که توان آن نسبت به توان خروجی کم است.


افت قدرت یا نیروی دستگاه به مقدار کم.


مقدار نوری که بر واحد سطح تمام نقاط از یک منبع و در یک فاصله می‌تابد که برابر با یک شمع است.