مرتب‌سازیان جی-نیتروآرگینین متیل استر
NG-Nitroarginine Methyl Ester