مرتب‌سازینشانگر تکرار توالی ساده داخلی
Inter Simple Sequence Repeat Marker