مرتب‌سازیسازمان همکاری اقتصادی (اکو)
Economic Cooperation Organization (ECO)