مرتب‌سازیقاب مهاربندی‌شده واگرا
Eccentrically Braced Frame