مرتب‌سازیپایینترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده
Lowest Unoccupied Molecular Orbital