مرتب‌سازینیروهای انتظامی برون شهری
Extra City Disciplinary Forces