مرتب‌سازیاختلال مربوط به رشد در تلفظ شمرده
Developmental Articulation Disorder