مرتب‌سازیپُرکننده
filler 1

هریک از موادی که برای افزایش حجم دارو به کار می‌رود متـ . مادۀ حجم‌افزا 1، حجم‌افزا bulking agent