مرتب‌سازیکاشت‌دندان‌شناسی
implantodontology, implantology

شاخه‌ای از دندان‌شناسی که به مطالعۀ کاشت کاشتینه می‌پردازد متـ . کاشت‌دندان‌پزشکی implantodontics