مرتب‌سازیزیرینه
infimum

برای زیرمجموعه‏ای مانند A از یک مجموعۀ مرتب S ، بزرگ‌ترین عضوی از S که از هیچ عضو A بزرگ‌تر نباشد متـ . اینفیمم بزرگ‌ترین کران پایین greatest lower bound