مرتب‌سازیبافۀ هم‏محور
coaxial cable

ابزار انتقال پهن‏باندی که حساسیت آن به تداخل کم است و دارای غلاف مسی به شکل استوانه و هستۀ مسی است که از مرکز استوانه عبور می‏کند متـ . کابل هم‏محور