مرتب‌سازیبافۀ بالارو
riser cable

بافه/ کابل داخلی برای استفاده در سیم‌کشی‌های عمودی در ساختمان‌های بدون مجرا متـ . کابل بالارو