مرتب‌سازیهم‏سخنی
conference calling

خدماتی که کاربر با استفاده از آن بتواند با چند مشترک ارتباط هم‏زمان داشته باشد و آنها را نیز به‌طور هم‏زمان با یکدیگر مرتبط سازد