مرتب‌سازیبافۀ کشنده
haul rope

بافه‌/کابلی که با حرکت قرقره اتوبوس هوایی را به حرکت درمیآورد متـ . کابل کشنده