مرتب‌سازیمحور جریان جتی
jet stream axis

محور سرعت باد بیشینه در یک جریان جتی متـ . محور جت jet axis