مرتب‌سازیصدابردار موسیقی فیلم
scoring mixer

صدابردار متخصص در ضبط دقیق موسیقی فیلم که با ویژگی سازها و ترکیب‌های سازگانی/ ارکستری آشنایی دارد متـ . صدابردار موسیقی