مرتب‌سازیبافۀ ناقل
straw line/ strawline

بافۀ سبکی که برای تغییر دادن محل سایر بافه‌ها یا جعبه‌قرقره‌ها به کار میرود متـ . کابل ناقل