مرتب‌سازینشانی واپایش دسترسی رسانه
medium access control address

نشانی منحصربه‌فرد سامانۀ انتقال داده در لایۀ پیوند اختـ . نشانی واد MAC address