مرتب‌سازیفرماندهی و نظارت و ارتباطات و رایانه
command, control, communications, and computer

سامانه‌ای یکپارچه‌سازی‌شده متشکل از زیر سامانه‌های مربوط به رهنامه و روش‌ها و ساختارهای سازمانی و کارکنان و تجهیزات و تأسیسات و ارتباطات که برای پشتیبانی از فرماندهی و نظارت فرمانده بر تمام مراحل زنجیرۀ عملیاتی طراحی شده‌ است اختـ . فونار C4