مرتب‌سازیبافۀ گازعایق
gas-insulated cable, gas-filled cable

بافه‌ای/ کابلی حاوی گاز فشرده برای عایق‌بندی و به حداقل رساندن فرایند یونش متـ . کابل گازعایق