مرتب‌سازیظرفیت تحمل‌گردشگری
tourism carrying capacity

حداکثر امکان استفاده از هر مکان بی‌آنکه به منابع آن آسیب برسد یا باعث کاهش رضایت گردشگر شود یا بر جامعه و اقتصاد و فرهنگ منطقه تأثیر نامطلوب بگذارد متـ . ظرفیت تحمل