مرتب‌سازیلولۀ معدی
gastrostomy tube, G-tube

لوله‌ای که یک‌ سر آن مستقیماً وارد معده می‌شود و معده را به خارج از بدن متصل می‌کند